L Sesja Rady Miejskiej Będzina

­



Szanowny Pan Radny
                                                                                Szanowna Pani Radna

 
     Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 marca 2010 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 L sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi za 2009 rok:
1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacjii Uchwały Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia  “Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009”.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Będzinie przy ul. Krakowskiej 14,
2/ przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Będzinie za rok 2009 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
3/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja,
4/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Alei Kołłątaja,
5/ warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Będzinie,
6/ zmian budżetu miasta na 2010 rok,
7/ udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Sarnowie,
8/ zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji,
9/ zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
10/ zmiany Załącznika nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
11/ zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Będzin, jednostkom organizacyjnym miasta Będzina,
12/rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Martę Wieczorek zamieszkałą w Będzinie na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.

 
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul 11 listopada 20.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:L Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2010 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2010 13:45 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.03.2010 13:39 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)