LI Sesja Rady Miejskiej Będzina

­                                                                                   Szanowny Pan Radny
                                                                                   Szanowna Pani RadnaZgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 kwietnia 2010 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 LI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Oświadczenie Rady Miejskiej Będzina.
4. Przyjęcie protokołu z L sesji.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2009 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu:
1/ przedstawienie sprawozdania przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka,
2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Sławomira Seremaka,
3/ dyskusja,
4/ podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2009 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Związku Miast Polskich w 2009 roku:
1/ przedstawienie sprawozdania przez delegata Będzina do Związku Miast Polskich Radosława Barana,
2/ dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,
2/ nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”,
3/ zmian budżetu miasta na 2010 rok,
4/ zmiany w uchwale nr L/922/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok,
5/ zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2010 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.04.2010 15:11 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)