LIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

­Szanowna Pani
Szanowny Pan
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 31 maja 2010 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 LIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Uroczyste wręczenie Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2009 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach,

2/ zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15,

3/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,

4/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,

5/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem,

6/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,

7/ zmiany uchwały Nr L/921/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego przez miasto Będzin rozwoju sportu kwalifikowanego,

8/ nieodpłatnego przekazania do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami 3799/13 i 3799/15 karta mapy 3 obręb Łagisza o łącznej powierzchni 854 m2, położonych w Łagiszy przy ulicy Kolorowej,

9/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej,

10/ przyjęcia zmian w „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina”,

11/ oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 6358/20 na karcie mapy 21 obręb Grodziec o powierzchni 882 m2 położonej przy ulicy Traugutta z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę garażową oraz pod budowę 4 garaży,

12/ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gminy Będzin za I półrocze oraz informacji o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Będzin,

13/ zmian budżetu miasta na 2010 rok,

14/ zmian w Załącznikach nr 1 oraz nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul 11 listopada 20.


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2010 10:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.05.2010 10:11 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)