LIV Sesja Rady Miejskiej Będzina

­Szanowny Pan Radny
Szanowna Pani Radna


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 czerwca 2010 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 LIV sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego Gminy Będzin w 2009 roku:
1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
2/ dyskusja.
8. Informacja o przygotowaniu do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży:
1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
2/ dyskusja.
9. Informacja o pracach remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych w 2010 roku:
1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
2/ dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2/ sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3/ przejęcia pojazdów samochodowych na własność gminy Będzin,
4/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie,
5/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Będzina,
6/ zmian budżetu miasta na 2010 rok oraz uchylenia uchwały nr LI/940/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia Bankowi Spółdzielczemu poręczenia stanowiącego zabezpieczenie kredytu udzielonego Ośrodkowi Kultury w Będzinie,
7/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie,
8/ zmian w Załącznikach nr 1, nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LIV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2010 16:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2010 16:36 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)