LVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

­Szanowna Pani Radna 
Grażyna Staroń


     Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 września  2010 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 LVI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów  z LIV i LV sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Prezydenta Miasta o realizacji zadań inwestycyjnych w roku bieżącym.
1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
2/ dyskusja.
8. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o wykonaniu budżetu miasta Będzina za
I półrocze 2010 roku:
1/ przedstawienie informacji przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka,
2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Grzegorza Miarkę,
3/ dyskusja.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej.

10.Informacja Prezydenta Miasta o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych.
11.Informacja z pobytu delegacji miasta Będzina w Kaisiadorys (Litwa) w związku
z obchodami Dni Kaisiadorys:
1/ przedstawienie informacji przez Radnego Piotra Czerwińskiego.
12.Informacja z pobytu delegacji miasta Będzina w Tatabanyi (Węgry) w związku
z obchodami Dni Tatabanya:
1/ przedstawienie informacji przez Radną Bogumiłę Dudyńską
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Boleradz,
2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Świerczewskiego,
3/  wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
4/ wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/234/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
5/ ustalenia opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie i w oddziale żłobkowym w Przedszkolu  Miejskim nr 13 w  Będzinie,
6/ określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
7/ utworzenia na terenie gminy Będzin odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2010 r.,
8/ zmian budżetu miasta na 2010 rok,
9/ zmian w Załączniku nr 1 do uchwały nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
10/ zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
11/ zmian w Załączniku nr 4 do uchwały nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
12/ zmian budżetu miasta na 2010 rok,
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul 11 listopada 20.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2010 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.09.2010 10:46 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)