LVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

­Szanowna Pani Radna 


     Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 października 2010 roku (piątek) na godzinę 11.00 LVII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Podsumowanie II kadencji Prezydenta Miasta Będzina.
1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
2/ dyskusja.
6. Podsumowanie V kadencji Rady Miejskiej Będzina.
1/ przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Będzina Waldemara Szydło,
2/ dyskusja.
7. Informacja Prezydenta Miasta Będzina dotycząca realizacji w 2011 roku obowiązku wykonywania prac społecznie użytecznych przez skazanych:
1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
2/ dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2011,
2/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
3/ przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010,
4/ przyjęcia zmiany „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina”,
5/ uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Będzina na lata 2010 – 2013”,
6/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku,
7/ przyjęcia na 2011 rok „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
8/ zmian budżetu miasta na 2010 rok,
9/ zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
10/ zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
11/ zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
12/ zmian w Załączniku nr 5 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
13/ zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2011 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
14/ oddania w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 157/2 na karcie mapy 22 obręb Będzin o powierzchni 8 m2 położonej przy Alei Kołłątaja w celu posadowienia obelisku upamiętniającego 700 rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego,
15/ dokonania darowizny na rzecz Powiatu Będzińskiego nieruchomości będącej własnością Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 99 karta mapy 21 obręb Będzin o pow. 5510 m2, stanowiącej Plac Kardynała Jean Marie Lustigera,
16/ rozpatrzenia skargi Teresy i Jerzego Szwaczków na bezczynność Prezydenta Miasta Będzina.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LVII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2010 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.10.2010 10:36 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)