Do Wykonawców 1

­

BZP.271.21.2011                                                                            Będzin, 12.04.2011r.DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1ZMIANA I WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzindotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.:”Zakup bonów towarowych”


Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


PYTANIE 1: Czy możliwa jest zmiana zapisu w projekcie umowy § 3 i czy może on otrzymać brzmienie:
2. Wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu bonów towarowych do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty doręczenia noty księgowo-obciążeniowej/rachunku do siedziby Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru potwierdzonego przez Zamawiającego.
3. Zapłata noty księgowo-obciążeniowej/rachunku nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w noty księgowo-obciążeniowej/rachunku.

4. Dane Zamawiającego na nocie księgowo-obciążeniowej/rachunku:Miasto Będzin, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, NIP: 625 24 30 128”


ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 3 do SIWZ § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż: ………………..zł brutto (słownie ……………… )

2. Wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu bonów towarowych do siedziby Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty doręczenia noty księgowo-obciążeniowej/rachunku do siedziby Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru potwierdzonego przez Zamawiającego.

3.Zapłata noty księgowo-obciążeniowej/rachunku nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w nocie księgowo-obciążeniowej/rachunku.

4. Dane Zamawiającego na nocie księgowo-obciążeniowej/rachunku : Miasto Będzin ul .11 Listopada 20, 42-500 Będzin , NIP 625 24 30 128.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią w rozumieniu art. 509 k.c. jak również na ustanowienie zastawu na tej wierzytelności na zabezpieczenie.


PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komoniewski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.04.2011 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.04.2011 11:39 Edycja dokumentu (Joanna Tomasik)
14.04.2011 11:38 Utworzenie dokumentu. (Joanna Tomasik)