Program Edukacyjny dla Miasta Będzina

­


Uchwała Nr XIII/101/2003
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia  30 czerwca 2003 roku

w sprawie przyjęcia Programu Edukacyjnego dla Miasta Będzina

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)


Rada Miejska w Będzinie

uchwala

§ 1

Przyjąć Program Edukacyjny dla Miasta Będzina w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc następujące uchwały: uchwała Nr XXVI/202/96 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 16 grudnia 1996 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Edukacyjnego  dla Miasta Będzina, uchwała Nr XIII/134/99 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/202/96 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 16 grudnia 1996 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Edukacyjnego dla Miasta Będzina oraz uchwała Nr XXVI/347/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 września 2000 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/202/96 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 16 grudnia 1996 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Edukacyjnego dla Miasta Będzina.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Uchwała Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przyjęcia  Programu Edukacyjnego dla Miasta Będzina w zmienionej - w stosunku do obowiązującej  od 1996 roku - wersji ma wpływać na lokalny wymiar polityki oświatowej miasta.
Zadania związane z oświatą należą niewątpliwie do najważniejszych, dotyczą bezpośrednio znacznej części społeczności lokalnej, a pośrednio wszystkich mieszkańców Będzina. Program Edukacyjny dla Miasta Będzina zawiera zweryfikowane priorytety oświatowe, nowe rozwiązania organizacyjne  i programowe pozwalające placówkom oświatowym przygotowywać młodych ludzi do odpowiedzialnych zadań i obowiązków dorosłego człowieka, do funkcjonowania w rzeczywistości jednoczącej się Europy.
Uaktualniono zapisy dotyczące organizacji placówek oświatowo-wychowawczych, uszczegółowiono cele miejskiego programu edukacyjnego, wprowadzono m.in. konkretne standardy dotyczące liczby uczniów w oddziałach szkolnych, liczby etatów wsparcia (pedagodzy, nauczyciele świetlicy, bibliotekarze), wzbogacono ofertę edukacyjną  i wychowawczą.
 Program Edukacyjny dla Miasta Będzina w dotychczas obowiązującym brzmieniu niewątpliwie pomógł w osiągnięciu odpowiednich standardów oświatowych, natomiast dokument w nowej wersji powinien stanowić ważny impuls do zmian jakościowych, świadczy o woli samorządu do budowania oferty kształcenia proponującej rozwijanie ważnych umiejętności dzieci i młodzieży: umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności językowych, artystycznych, sportowych, umiejętności komunikowania się za pomocą Internetu.
Uchwała w proponowanym do przyjęcia kształcie skonsultowana została   z nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz pozytywnie zaopiniowana przez środowisko oświatowe (dyrektorów przedszkoli i szkół oraz rady pedagogiczne).  

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Program Edukacyjny dla Miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Roman Goczoł
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2003 08:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.12.2003 08:40 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)