Towarzstwo Przyjaciół Będzina - statut

­

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BĘDZINA

STATUT

I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1.

Towarzystwo Przyjaciół Będzina, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa na podstawie przepisów o stowarzyszeniach.

§ 2.

Terenem działalności Towarzystwa jest miasto Będzin.

§ 3.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Będzin.

§ 4.

Towarzystwo posiada prawo używania odznaki, stempli, pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.

§ 5.

Towarzystwo posiada osobowość prawną, jako takie ma prawo przyjmować zapisy, darowizny oraz majątek ruchomi nieruchomy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prowadzić pośrednictwo w zakresie organizacji imprez i sprzedaży usług artystycznych, twórców będących mieszkańcami Będzina i najbliższej okolicy, (a będących członkami Towarzystwa) oraz samodzielną działalność wydawniczą, klubową i imprezową.

§ 6.

Towarzystwo opiera działalność na społecznej pracy swych członków.


II. Cel i formy działania.

§ 7.

Celem Towarzystwa jest przywrócenie historycznej godności królewskiemu miastu Będzin oraz rozsławianie jego dobrego imienia w kraju i w świecie.
W szczególności zaś Towarzystwo:

 1. Zrzesza osoby, instytucje i zakłady pracy, zmierzając do integracji środowiska, w którym działa;
 2. Rozwija zainteresowania społeczne historią miasta, ochroną zabytków, pamiątek i pomników kultury materialnej;
 3. Jest promotorem działań zmierzających do podnoszenia kultury osobistej i ogólnej społeczeństwa Będzina, utrwalania pamięci i oddania należnego honoru zasłużonym dla tej ziemi, którzy przyczynili się do wzrostu sławy miasta.

§ 8.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Sprawowanie obywatelskiej pieczy nad trwałymi zabytkami, pomnikami kultury, upowszechnianie, pogłębianie wiedzy o mieście, o jego miejscu w dziejach narodu i państwa oraz w rozwoju społeczno - ekonomicznym kraju.
 2. Gromadzenie środków finansowych ze składek, ofiar, zapisów, darowizn i dotacji osób fizycznych i prawnych, jak również z dochodów przynoszonych przez organizowanie we własnym zakresie imprez czy przedsięwzięć.
 3. Prowadzenie akcji propagandowej na rzecz miasta Będzina bezpośrednio lub poprzez środki masowego przekazu, zajmowanie się działalnością wydawniczą i wystawienniczą związaną tematycznie z celami Towarzystwa i tym celom służącą.
 4. Tworzenie klimatu zrozumienia i pomocy dla Towarzystwa poprzez stałą współpracę z urzędami, organizacjami politycznymi i społecznymi, przedsiębiorstwami i szkołami.
 5. W ramach szczegółowych zainteresowań Towarzystwo może wyodrębnić grupy w formie komisji lub zespołów tematycznych:
 • zbieranie materiałów o wartości dokumentalnej od osób prywatnych lub prawnych, sporządzanie faksymiliów i reprintów szczególnie znaczących dokumentów,
 • gromadzenie nagrań radiowych i video, materiałów ikonograficznych, ankiet  i wywiadów dotyczących tematyki regionalnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej,
 • prowadzenie działalności klubowej, turystycznej i artystycznej.

III. Członkowie Towarzystwa - ich prawa i obowiązki.

§ 9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia, uznająca cele Towarzystwa i pragnąca współpracować w realizowaniu tych celów.
Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie deklaracji i uiszczenie wpisowego.
Aktu przyjęcia dokonuje Zarząd Towarzystwa.
W przypadku odmowy kandydatowi służy w ciągu 14 dni od chwili omowy prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

Młodzieżowym członkiem Towarzystwa może być bądź osoba w wieku 16 do 18 lat z biernym lub czynnym prawem wyborczym (przy czym liczba członków w tej grupie wiekowej w Zarządzie musi stanowić mniejszość) bądź osoby w wieku 14 do 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, jednak bez praw głosowania oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 12.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał i postanowień władz Towarzystwa,
 2. Branie czynnego udziału w realizowaniu zadań statutowych Towarzystwa,
 3. Regularne opłacanie składki członkowskiej.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Uczestniczyć i zgłaszać wnioski na walnym zebraniu,
 2. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 3. Korzystać z uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Towarzystwa,
 4. Wysuwać postulaty, wnioski wobec władz Towarzystwa,
 5. Nosić odznakę Towarzystwa.

§ 14.

Członkowie wspierający:

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Towarzystwa oraz deklarująca poparcie finansowe (rzeczowe) dla Towarzystwa.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa oraz wysuwać postulaty i wnioski.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 15.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składki członkowskiej.

§ 16.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,
 2. Likwidacji Towarzystwa,
 3. Wykluczenia członka zwyczajnego,
 4. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek,
 5. Utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
 6. Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymani decyzji Zarządu prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Za aktywny udział i wzorowe wykonywanie pracy na rzecz Towarzystwa członkowie są nagradzani pochwałą, dyplomem lub nagrodą rzeczową.
Mogą także otrzymać godność członka honorowego.

IV. Władze Towarzystwa.

§ 18.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19.

Walne Zgromadzenie jest:

 1. Zwyczajne i nadzwyczajne;
 2. Walne Zgromadzenie zwyczajne - sprawozdawcze odbywa się raz na rok, a Walne Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze co cztery lata w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa,
 2. Uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa,
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. Uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa,
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. Dokonywanie wyboru Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
 7. Nadawanie tytułu honorowego członka,
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
 9. Podejmowanie uchwał o sprawach, które z uwagi na szczególne znaczenie lub przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia członków.

§ 21.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa.
 2. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków wraz z porządkiem obrad powinno być doręczone członkom Towarzystwa co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawozdanie oraz wnioski mające być przedmiotem Walnego Zgromadzenia powinny być sporządzone i udostępnione do wglądu członkom Towarzystwa na dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 22.

 1. Walne Zgromadzenie członków jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział:
  · W pierwszym terminie nie mniej niż 2/3 członków,
  · W drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym (50% + 1).
 3. We wszystkich sprawach personalnych decyduje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 23.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Towarzystwa od chwili ogłoszenia.

§ 24.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w wyniku uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia;
 2. Z inicjatywy Zarządu powziętej uchwałą 2/3 głosów:
 3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 4. Na żądanie zgłoszone na piśmie przez co najmniej 1/3 ilości członków Towarzystwa;
 5. Na żądanie władz nadzorczych w celu podjęcia uchwał, które ze względu na jej charakter wymagają szybkiego rozstrzygnięcia i leżą w kompetencji tylko Walnego Zgromadzenia członków;
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa najpóźniej w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania, względnie powstania przyczyny, a jeżeli Zarząd nie wywiąże się z tego obowiązku - obciąża on z terminem natychmiastowym Komisję Rewizyjną.

V. Zarząd Towarzystwa.

§ 25.

 1. Zarząd Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami i działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd Towarzystwa tworzą:
  · Prezes
  · Trzech wiceprezesów
  · Sekretarz
  · Skarbnik
  · 10 członków
 3. tak, aby łącznie Zarząd liczył 16 członków.

 4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie:
  · Prezes
  · Trzech wiceprezesów
  · Sekretarz
  · Skarbnik
  oraz dokonuje podziału funkcji wśród pozostałych członków Zarządu.
 5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 6. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu, Zarząd ma prawo dokooptować nowego członka na miejsce członka ustępującego. Dotyczy to jednak liczby osób nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

§ 26.

Do obowiązków i uprawnień Zarządu należy:

 • Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 • Zarządzanie i gospodarowanie majątkiem i funduszami w granicach określonych budżetem,
 • Kierowanie sprawami bieżącymi i nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych,
 • Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
 • Powoływanie stałych lub oznaczonych zespołów problemowych oraz innych wraz z określeniem ich składu i zakresu ich działalności,
 •  Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych  do kompetencji innych Władz Towarzystwa.

§ 27.

 1. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub jego zastępcy w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Uchwały podjęte przez Zarząd zapadają zwykłą większością głosów w obecności minimum 2/3 ilości członków, w razie równości decyduje głos Prezesa lub zastępcy prowadzącego zebranie.

VI. Komisja Rewizyjna.

§ 28.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna obowiązana jest dokonywać kontroli całokształtu działalności Towarzystwa co najmniej raz w roku.
 4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz stawia wnioski o udzielenie absolutorim ustępującemu Zarządowi.
 5. Zakres i tryb działania ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

VII. Majątek Towarzystwa.

§ 29.

 1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2.  Na fundusze Towarzystwa składają się:
  · Wpisowe i składki członkowskie,
  · Dotacje i subwencje,
  · Dochody z działalności gospodarczej,
  · Darowizny i zapisy.

§ 30.

 1. Zarząd Towarzystwa opiera swoją działalność finansową na rocznych budżetach.
 2. Rokiem budżetowym - obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej powinien być zgodny z odpowiednimi przepisami.

§ 31.

Zarządzanie majątkiem należy do Zarządu w ramach obowiązujących przepisów. Akty prawne powodujące skutki finansowe oraz pełnomocnictwa podpisują: dwie osoby, w tym Skarbnik oraz Prezes lub Wiceprezes, lub osoby przez nich wyznaczone.

VIII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 32.

 1. Rozwiązanie Towarzystwa oraz zmiana Statutu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania członków Towarzystwa.
 2. W razie podjęcia prze Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.
  Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne
  .

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Towarzstwo Przyjaciół Będzina - statut
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2003 07:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.06.2003 07:39 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
28.06.2003 07:36 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)