XLVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

­

Będzin, 19 marca 2014 roku

BRM.0002.XLVIII.2014


Szanowna Pani / Szanowny Pan

Radna / Radny
Rady Miejskiej Będzina


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 marca 2014 roku (środa) na godzinę 9.00 XLVIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie Nagród – Statuetek Jana Dormana i Wyróżnień Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za całokształt działalności i za 2013 rok.
 4. Uroczyste wręczenie Nagród i Wyróżnień Miasta Będzina dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej za całokształt działalności i za  2013 rok.
 5. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2013 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2013 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015”.
 11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w 2013 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2013 rok z realizacji uchwały Nr XXXV/356/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015”.
 12. Sprawozdanie roczne Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2013 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,
  2/ uchylenia uchwały Nr XLVI/454/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Będzina Programu Wsparcia „Rodzina 3+ górą”,
  3/ wprowadzenia na terenie Miasta Będzina Programu Wsparcia „Rodzina 3+ górą”,
  4/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Będzinie i w PZZOZ Szpital w Będzinie, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
  5/ połączenia jednostek budżetowych – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Armii Ludowej 1 wraz z filią ul. XXXV-lecia PRL 7 poprzez włączenie Dziennego  Domu Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Armii Ludowej 1 wraz z filią ul. XXXV-lecia PRL 7 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
  6/ wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie kultury, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz promocji gminy w Mieście Będzinie,
  7/ zmiany uchwały Nr XXX/306/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/365/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
  8/ zmian budżetu miasta Będzina na 2014 rok,
  9/ zmiany uchwały Nr XLV/431/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2014-2023.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XLVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2014 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.03.2014 12:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.03.2014 12:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.03.2014 12:23 Edycja dokumentu (Michał Karoń)