Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2015 rok

­

 

IV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLVI/449/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2014 roku
  Uchwała Nr IV/17/2015
 • przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2015 roku
  Uchwała Nr IV/18/2015
 • zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr IV/19/2015
 • zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr IV/20/2015
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Odkrywkowej i potoku Psarskiego
  Uchwała Nr IV/21/2015
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec w rejonie Góry Parcina w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Barlickiego, Kempy, Kijowskiej oraz Strzyżowickiej
  Uchwała Nr IV/22/2015
 • uchylenia uchwały Nr VI/74/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Będzin, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym przebywającym na terenie Będzina
  Uchwała Nr IV/23/2015
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Będzinie
  Uchwała Nr IV/24/2015
 • przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Gminie Będzin na 2015 rok
  Uchwała Nr IV/25/2015
 • określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
  Uchwała Nr IV/26/2015
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2015 rok
  Uchwała Nr IV/27/2015

 

V Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLIV/420/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”
  Uchwała Nr V/28/2015, załącznik
 • przyjęcia raportu za 2014 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020
  Uchwała Nr V/29/2015, załącznik
 • zmiany uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy rady miejskiej na I półrocze 2015 roku
  Uchwała Nr V/30/2015
 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i w Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Uchwała Nr V/31/2015
 • uchylenia uchwały Nr LIV/532/2014 Rady miejskiej Będzina z dnia 8 października 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Uchwała Nr V/32/2015
 • zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Uchwała Nr V/33/2015, załącznik
 • zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr V/34/2015
 • zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr V/35/2015
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  Uchwała Nr V/36/2015
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2015 rok
  Uchwała Nr V/37/2015
 

VI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania za 2014 rok z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015”
  Uchwała Nr VI/38/2015 załącznik
 • przyjęcia sprawozdania za 2014 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015”
  Uchwała Nr VI/39/2015 załącznik
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2014 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr VI/40/2015 załącznik
 • opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2015 roku
  Uchwała Nr VI/41/2015 załącznik
 • ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
  Uchwała Nr VI/42/2015
 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i w Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku i w sprawie uchylenia Uchwały NR V/31/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i w Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
  Uchwała Nr VI/43/2015
 • odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2015 roku
  Uchwała Nr VI/44/2015
 • rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr VI/45/2015
 

VII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej Będzina za 2014 rok
  Uchwała VII/46/2015, załącznik
 • zmiany uchwały Nr LVI/544/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”
  Uchwała Nr VII/47/2015
 • przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Będzin za rok 2014”
  Uchwała VII/48/2015
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
  Uchwała VII/49/2015
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Będzina porozumienia z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Będzinie w sprawie wykonywania przez Prezydenta Miasta Będzina zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała VII/50/2015
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2015 rok
  Uchwała VII/51/2015
 • zmiany uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2015-2023
  Uchwała VII/52/2015

 

VIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2015 roku

 

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XLVII/469/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej
  Uchwała VIII/53/2015 pdf
  Uchwała VIII/53/2015 pdf tekst

 

IX Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie:

 

X Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2015 roku

 

w sprawie:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Będzina za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Będzina za 2014 rok
  Uchwała Nr X/64/2015 doc
 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2014 rok
  Uchwała Nr X/65/2015 doc
 • pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2015 roku
  Uchwała Nr X/66/2015 doc
 • planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2015 roku
  Uchwała Nr X/67/2015 doc załącznik 1 doc, załącznik 2 doc, załącznik 3 doc, załącznik 4 doc
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
  Uchwała Nr X/68/2015 doc, załącznik nr 1
 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.
  Uchwała Nr X/69/2015 doc
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
  Uchwła Nr X/70/2015 doc załącznik doc
 • wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku
  Uchwła Nr X/71/2015 doc
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2015 rok.
  Uchwała Nr X/72/2015 doc
 • zmiany uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2015 – 2023.
  Uchwała Nr X/73/2015 doc
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Będzina, w których wykonano remont elewacji
  Uchwała Nr X/74/2015 doc załącznik doc
 • powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019
  Uchwała Nr X/75/2015 doc

 

XI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 września 2015 roku

 

w sprawie:

 

XII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 roku

 

w sprawie:

 • wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskami o nadanie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
  Uchwała Nr XII/81/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/81/2015 doc
 • miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla mieszkaniowego położonego w rejonie ul. Namiarkowej
  Uchwała Nr XII/82/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/82/2015 pdf tekst, załącznik 1
 • zaliczenia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 72 k.m. 44; 30/1 k.m. 43 oraz 54 k.m. 57 położona w granicach administracyjnych Będzina, do kategorii dróg gminnych
  Uchwała Nr XII/83/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/83/2015 pdf tekst
 • zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego dla zawarcia na czas nieoznaczony umowy użytkowania nieruchomości lokalowej położonej w budynku przy ulicy Radosnej 6 w Będzinie
  Uchwała Nr XII/84/2015 pdf
 • zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego dla zawarcia na czas nieoznaczony umowy użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Będzinie przy ulicy Słowackiego 2
  Uchwała Nr XII/85/2015 pdf
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentu pn. "Koncepcja systemu dróg rowerowych w Powiecie Będzińskim"
  Uchwała Nr XII/86/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/86/2015 doc
 • zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  Uchwała Nr XII/87/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/87/2015 pdf tekst
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/599/2009 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Uchwała Nr XII/88/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/88/2015 pdf tekst
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2015 rok
  Uchwała Nr XII/89/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/89/2015 doc
 • zmiany uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bedzina na lata 2015 - 2023
  Uchwała Nr XII/90/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/90/2015 doc

 

XIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 października 2015 roku

 

w sprawie:

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.02.2015 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.12.2015 10:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.11.2015 13:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.11.2015 13:42 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.06.2015 11:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.06.2015 11:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.03.2015 09:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.03.2015 09:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.02.2015 15:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.02.2015 11:24 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)