Deklaracja Dostępności

­

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://bedzin.bip.info.pl/ zgodnie z przepisami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej : 23.06.2003

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 7.12.2022

 

Status zgodności pod względem z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo;

Ułatwienia na stronie

 • podwyższony kontrast

 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie

 • mapa serwisu

 • staramy się aby materiały publikowane w formie plików PDF, były edytowalne lub użytkownicy mogli rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 27.03.2020

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 7.12.2022

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane dokumenty, były dostępne. Prosimy jednak o uwzględnienie, że prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie, są prowadzone na bieżąco przez redaktorów zarządzających poszczególnymi podstronami oraz były dodawane w długim odstępie czasowym przed wejście w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dlatego prosimy o poinformowanie nas w przypadku zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, aby informacje były w pełni dostępne.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Administratorem Biuletynu Informacji Publicznej Pana Jacka Trześniewskiego pod adresem mailowym boin@um.bedzin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 267-92-08 lub 267-91-80 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Będzinie znajduję się przy ulicy 11 Listopada 20, 2 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul 11 Listopada 20 w celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren Urzędu Miasta Będzin zlokalizowanym przy wejściu głównym podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku zamontowano oznakowanie wyróżniające początek i koniec wszystkich biegów schodów poprzez zastosowanie kontrastowego oznaczenia krawędzi stopni schodów. Ponadto budynek doposażono w krzesło ewakuacyjne .Informacje dla osób słabosłyszących lub niedosłyszących znajdują się pod adresem : https://bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4993&idmp=525&r=r

 

Aktualizacja z dnia 15.09.2020 r.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5

 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

 • zmiana wielkości czcionki,

 • zmiana kontrastu,

 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.