Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2021 13:33 WIn.6733.11.2021 OBWIESZCZENIE pn: Wykonanie rozbiórki wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4708S ul. Miłosza wraz z budową przejścia podziemnego w odtworzonym nasypie drogowym, przewidziana do realizacji na części działki nr 3578 i nr 5176/2, obręb Grodziec przy ul. Czesława Miłosza w Będzinie
12.10.2021 10:21 WIn.6733.10.2021 OBWIESZCZENIE pn: rozbudowa sieci gazowej n/c ⌀110PE, na działkach nr ew. 5773/39, 5773/32, 5773/29 obręb Grodziec w rejonie ul. Piastowskiej w Będzinie
29.09.2021 09:52 WIn.6733.10.2021 Obwieszczenie pn.: rozbudowa sieci gazowej n/c ⌀100PE, na działkach nr ew. 5773/39, 5773/32, 5773/29 obręb Grodziec w rejonie ul. Piastowskiej w Będzinie
17.09.2021 07:01 WIn.6722.1.2020 Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec "Osówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
16.09.2021 09:56 WIn.6733.9.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D63 PE100 SDR11 RC dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidziana do realizacji na działce nr 2504, 2501/1, obręb Łagisza przy ul. Odkrywkowej w Będzinie
10.09.2021 09:39 WIn.6733.10.2021 OBWIESZCZENIE pn: rozbudowa sieci gazowej n/c Ø100PE, przewidziana do realizacji na działce nr 5773/39, 5773/32, 5773/29, obręb Grodziec przy ul. Piastowskiej w Będzinie
12.08.2021 13:41 WIn.6733.9.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D63 PE100 SDR11 RC dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidziana do realizacji na działce nr 2504, 2501/1, obręb Łagisza przy ul. Odkrywkowej w Będzinie.
09.07.2021 06:52 WIn.6722.2.2021 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin dla terenu położonego w dzielnicy "Grodziec" w rejonie ulic: Czesława Miłosza, Hugona Kołłątaja oraz Waleriana Wróblewskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
06.05.2021 11:08 WIn.6733.7.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci wodociągowej i przyłączy wraz z przebudową fragmentu sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na działkach nr ew. 39/1, 39/2, 39/3 k.m. 2 obręb Będzin i działkach nr ew. 6050, 6731/1, 6731/4, 6731/5, 6731/6 obręb Grodziec przy ul. Skośnej w Będzinie.
28.04.2021 10:46 WIn.6733.6.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci oświetlenia ulicznego w parku „Rozkówka”- sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV wraz z zabudową słupów kompozytowych, przewidziana do realizacji na działce nr 2834/3, 2834/6, 2834, obręb Grodziec przy ul. Wojciecha Kilara w Będzinie.
28.04.2021 10:39 WIn.6733.5.2021 OBWIESZCZENIE pn: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do czterech domów jednorodzinnych -dz. nr 6357/7 oraz do dwunastu domów jednorodzinnych -dz. nr 6357/4, 6357/5, przewidzianej do realizacji na działce nr ew.6357/11 obręb Grodziec przy ul. R. Traugutta w Będzinie"

1 2 3 4 5 6 następna