Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2021 09:57 DAG.381-47/2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania pn. "Świadczenie usług windykacji należności od dłużników na rzecz MiPBP w Będzinie wraz z filiami na terenie miasta"
01.09.2021 14:14 IFXIII.747.24.2021 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 30.08.2021 dot.:"Budowa gazociągu Dąbrowa Górnicza - Szopienice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego"
31.08.2021 15:16 0050.270.2021 Zarządzenie Nr 0050.270.2021 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzin
27.08.2021 12:37 WOŚiGK.6220.9.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.08.2021 r. dot. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja do produkcji stolarki drzwiowej w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 207 na działce o numerze ewidencyjnym 3272/7 (obręb Łagisza).
27.08.2021 12:27 RGO.0007.1.2021 Konsultacje projektu uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
27.08.2021 09:29 WPSiDG.8141.11.1.2021 Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii
27.08.2021 09:18 WPSiDG.8030.6.2021 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” w 2021 roku
26.08.2021 11:09 WPFZ.271.19.2021 Zapytanie ofertowe dot : usługi pn.: Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkolnych w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans” w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
20.08.2021 11:53 0050.261.2021 Zarządzenie Nr 0050.261.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2021 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia.
19.08.2021 10:11 DAG.381 – 47 /2021 ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: usługa pn.: „Świadczenie usług windykacyjnych w postępowaniu polubownym na rzecz MiPBP w Będzinie w tym Filii bibliotecznych”
19.08.2021 09:57 0050.259.2021 Zarządzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 – 2020 – kontynuacja na lata 2021-2023”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna