Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2021 13:17 0050.250.2021 Zarządzenie Nr 0050.250 2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.08.2021 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina
10.08.2021 14:44 WPFZ.271.17.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa mebli w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs (Europejski Fundusz Społeczny).
10.08.2021 13:51 WPFZ.271.15.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”
09.08.2021 15:21 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.08.2021 r. dot. : wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu” w Będzinie
09.08.2021 14:56 WOŚiGK.6220.16.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.08.2021 r. dot.: uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź" w miejscowości Czeladź
06.08.2021 12:57 WOŚiGK.6220.5.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.08.2021 r. dot. : przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej
06.08.2021 12:54 WOŚiGK.6220.4.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.08.2021 r. dot. : przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymonta i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi
06.08.2021 11:47 2402-SEE.711.R. . 2021.AK Obwieszczenie o licytacji
06.08.2021 11:42 2402-SEE.711.R.1726. 2021.AK Obwieszczenie o licytacji
06.08.2021 11:17 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 06.08.2021 r. dot.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu” w Będzinie
05.08.2021 13:53 WPFZ.271.14.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: "Świadczenie usług psychologicznych w związku z realizowanym Projektem pn.: „Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna