Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2021 14:38 WPFZ.271.17.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – dostawa mebli w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs (Europejski Fundusz Społeczny)
27.07.2021 14:20 Informacja Prezydenta Miasta Będzina o planowanym wykorzystaniu syren alarmowych
26.07.2021 16:40 0050.237.2021 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2021 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
26.07.2021 12:28 Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskie w Będzinie w dniu 12 lipca 2021 r.
23.07.2021 09:06 WPFZ.271.14.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: Świadczenie usług psychologicznych w związku z realizowanym Projektem pn.: „Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego”
20.07.2021 09:45 GL.ZUZ.4210.335.2021.EN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9.07.2021 r. dot. "wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - sześciu drenaży rozsączających, dla przydomowych oczyszczalni ścieków, dla projektowanych budynków jednorodzinnych"
20.07.2021 08:49 BZK.271.16.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: "Dostawa i montaż syreny elektronicznej systemu alarmowania ludności o zagrożeniach"
19.07.2021 10:54 OS-1.6220.23.2021.SS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice dot: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej 15C"
19.07.2021 10:46 OS-I.6220.22.2021.SS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Zabudowa zbiornika podziemnego gazu propan-butan o pojemności 50m3 na terenie Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy"
16.07.2021 12:27 WPFZ.271.15.2021 Zapytanie ofertowe pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizowanym projektem: „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”
16.07.2021 10:40 WOŚiGK.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2021 r. 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR” MBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna