Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2022 10:23 WIn. 7013.33.2022 NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn: Wykonanie audytów energetycznych porealizacyjnych wraz z badaniem termowizyjnym dla budynków objętych dofinansowaniem w ramach POiŚ na lata 2014 – 2020, os Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
07.12.2022 09:39 0050.472.2022 Zarządzenie nr 0050.472.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.12.2022 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 90,66 m² położonego na terenie Dworca PKP Będzin-Miasto przy Pl. Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 w Będzinie
06.12.2022 15:14 WIn.7013.37.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na terenie Będzina (w ramach RPO na lata 2014 - 2020)"
06.12.2022 09:44 0050.469.2022 Zarządzenie nr 0050.469.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 01.12.2022 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 76,00 m² położonego przy ul. W. Szymborskiej 4 w Będzinie
06.12.2022 09:32 0050.468.2022 Zarządzenie nr 0050.468.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 01.12.2022 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego po dwóch przetargach o powierzchni 105,00 m² położonego przy ul. Sienkiewicza 33 w Będzinie
06.12.2022 08:35 WOOŚ.420.60.2022.WG.2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28.11.2022 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 19 sierpnia 2022 r. znak : WOOŚ.420.14.2022.WG.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa gazociągu Tworzeń – Łagiewniki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego. Odcinek C
02.12.2022 12:22 WOr.271.386.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE Usługa pn.: „Roczny przegląd budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie”
02.12.2022 10:46 WPFZ.271.37.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 8 tablic informacyjnych
01.12.2022 14:08 WPFZ.271.36.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnej.
01.12.2022 13:37 0050.462.2022 Zarządzenie Nr 0050.462.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.12.2022 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
01.12.2022 13:32 0050.459.2022 Zarządzenie Nr 0050.459.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.12.2022 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/225/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna