Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2019 07:35 BRM.0002.XI.2019 XI Sesja Rady Miejskiej Będzina
23.05.2019 09:43 IFXIII.747.13.2018 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
20.05.2019 14:17 WRM-RI.7013.17.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”
20.05.2019 14:12 WRM-RI.7013.16.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie wraz z drugim etapem rozwoju komunikacji rowerowej”
20.05.2019 09:17 RPPIX.6220.2.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary
16.05.2019 15:10 0050.153.2019 Zarządzenie Nr 0050.153.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
06.05.2019 16:15 Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej
23.04.2019 13:50 Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 maja 2019 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
04.04.2019 09:27 WRM-RI.7013.8.2019 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy SP2 w Będzinie”
04.03.2019 13:39 Nr 0050.63.2019 Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2019
07.02.2019 12:02 VI/28/2019 Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 4 Łagisza.

1 2 następna