Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2021 12:35 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 11.01.2021 r. dot.: wniosku z dnia 10.04.2020 r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu hal magazynowo - usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5 w Gminie Psary, obręb 0005 Gródków"
14.01.2021 09:47 Informacja Urzędu Statystycznego
13.01.2021 11:44 WOŚiGK.271.2.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: "Wycinka drzew na terenie zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym"
13.01.2021 07:16 0050.422.2020 Zarządzenie nr 0050.422.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
13.01.2021 07:13 0050.412.2020 Zarządzenie nr 0050.412.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym (lokal po dwóch bezskutecznych przetargach)
12.01.2021 13:44 WPSiDG.271.1.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa pn.: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom
30.12.2020 08:52 0050.409.2020 Zarządzenie nr 0050.409.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.12.2020 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
28.12.2020 14:43 WOŚ-RZM.6220.10.2019 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.12.2020 r.
28.12.2020 14:34 WOŚ-RZM.6220.10.2019 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.12.2020 r.
24.11.2020 12:28 WPSiDG.7340.1.56.2020 Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 stycznia 2021 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
23.10.2020 09:12 WRM.RSiM.6722.2.2019 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1 2 następna