Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2018 09:15 0050.425.2018 Zarządzenie nr 0050.425.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku Dworca PKP Będzin – Miasto w formie przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tychże lokali
08.11.2018 09:08 0050.424.2018 Zarządzenie nr 0050.424.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych i garaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu
08.11.2018 08:55 BRM.0002.LVII.2018 LVII sesja Rady Miejskiej Będzina
07.11.2018 08:17 0050.423.2018 Zarządzenie nr 0050.423.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.11.2018 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
06.11.2018 07:59 RGM.6840.1.2018 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
02.11.2018 13:09 GP.6540.005.2018 OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZINSKIEGO w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robot geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt. przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie. ul. Marii Konopnickiej 19, 21 i ul. Stanisława Kępy 95
31.10.2018 14:01 WRM-RSiIM.7001.1.2018 OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina
29.10.2018 11:53 Konsultacje projektu Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
24.10.2018 13:50 BK-RM.6220.8.24.2017 POSTANOWIENIE o wyznaczeniu nowego terminu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linia do produkcji paliw kwalifikowanych i linia do pakowania węgla w Będzinie"
24.10.2018 13:37 BK-RM.6220.8.23.2017 ZAWIADOMIENIE w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzeniasię w zakresie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linią do pakowania węgla w Będzinie"
22.10.2018 10:28 0050.415.2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Będzina w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemnców, stanowiących własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użykowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

1 2 następna