Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2022 13:33 WPFZ.271.14.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Będzińskie przedszkola równych szans” poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
30.06.2022 14:18 Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Będzinie w dniu 22 czerwca 2022 r.
30.06.2022 12:18 Wybory do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
29.06.2022 12:48 WOŚiGK.6220.15.2021 WOŚiGO.6220.6.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina dot. : przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Odkrywkowej w Będzinie”
28.06.2022 14:27 WOŚiGK.271.21.2022 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA dot.: „Prace pielęgnacyjne związane z wystrojem oraz bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych znajdujących się na cmentarzu parafialnym p. w. Świętej Trójcy w Będzinie oraz na cmentarzu parafialnym p. w. Św. Tomasza (parafia sosnowiecka) w Będzinie".
15.06.2022 10:01 BGN-I.6821.9.2022 Ogłoszenie Starosty Będzińskiego z dnia 9.06.2022 r. dot. zadania zadania pod nazwą „Budowa linii kablowej średniego napięcia zasilającej halę magazynową wraz z zapleczem biurowo-socjalnym w Psarach, ul. Akacjowa”
15.06.2022 09:04 WGM.6840.5.2022 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
13.06.2022 15:41 WPKSiKS.523.7.2022 Nabór do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
10.06.2022 12:28 WIn.6733.5.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zadania pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz225 PE dla potrzeb zasilania hali magazynowo-usługowo-biurowej zlokalizowanej w Gródkowie przy ulicy Zwycięstwa na działce nr 1046/5 w Gminie Psary, przewidziana do realizacji na działkach nr 6689/12, 6689/5, 2304, 6835, 6691, 6687/6 obręb Grodziec, na działkach nr 1818/1, 1337/1, 1336/5, 1336/3 obręb Łagisza w rejonie ulicy Adama Mickiewicza i ul. Odkrywkowej DW 913 w Będzinie.
10.06.2022 12:12 WIn.6733.4.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zadania pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz160 PE dla potrzeb zasilania hal magazynowo-produkcyjno-usługowych, przewidziana do realizacji na działkach nr 588/2, 576/1, 534, 571/1, 570, 569/1, 3815, 605, 3822, 707/1, 706/1, 3821, obręb Łagisza w rejonie ulicy Pustkowie i DK86 w Będzinie.
09.06.2022 11:32 ZPM Nr 0050.245.2022 Wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu.

1 2 następna