Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2021 13:03 24-SEE.711R1695.2021.AZ Obwieszczenie o drugiej licytacji. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie, na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: dnia 25 sierpnia 2021r. o godzinie 11.00 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym w Będzinie ul. Retingera 1, odbędzie się II licytacja ruchomości: DACIA DUSTER dCiMR 1,8 rok produkcji 2019.
29.07.2021 12:23 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.07.2021 r. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu” w Będzinie
28.07.2021 13:04 WOŚiGK.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydent Miasta Będzina z dnia 27.07.2021 r. dot.:"decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza"
28.07.2021 12:56 WOŚiGK.6220.16.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.07.2021 r. dot.: "przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź" w miejscowości Czelad ź na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 września 2016 r.
27.07.2021 14:38 WPFZ.271.17.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – dostawa mebli w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs (Europejski Fundusz Społeczny)
27.07.2021 14:20 Informacja Prezydenta Miasta Będzina o planowanym wykorzystaniu syren alarmowych
26.07.2021 16:40 0050.237.2021 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2021 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
26.07.2021 12:28 Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskie w Będzinie w dniu 12 lipca 2021 r.
19.07.2021 10:54 OS-1.6220.23.2021.SS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice dot: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej 15C"
19.07.2021 10:46 OS-I.6220.22.2021.SS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Zabudowa zbiornika podziemnego gazu propan-butan o pojemności 50m3 na terenie Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy"
15.07.2021 09:42 0050.209.2021 Zarządzenie nr 0050.209.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.07.2021 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 168,90 m² położonego przy ul. W. Szymborskiej 2 w Będzinie

1 2 następna